Nadace rozvoje zdraví, Havířov, vyhlašuje

v souladu se statutem nadace a usnesením č. 4/23 správní rady nadace

VEŘEJNOU SOUTĚŽ
pro rok 2024, 1. kolo
o nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví
na projekty rozvoje zdraví, rozvoje sociální oblasti
nebo rozvoje komunitní činnosti
realizované v Moravskoslezském kraji

( předpokládaný termín zahájení realizace projektů je rok 2024 )


 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěže se mohou účastnit spolky, charitativní organizace, církevní právnické osoby poskytující zdravotnické nebo sociální služby, ústavy a obecně prospěšné společnosti, základní školy, mateřské školy a obdobné rozpočtové nebo příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí.

Tematické zaměření projektů musí vycházet ze Zaměření programové podpory nadačních priorit nebo jinak výrazněji přispívat k řešení problémů v oblastech podporovaných nadací.

Projekty musí splňovat podmínky uvedené v Pokynech pro předkladatele projektu, tj. zejména zabezpečit finanční spoluúčast předkladatele projektu, odbornou garanci realizačních výkonů a objektivní hodnocení jimi dosažených efektů. Upřednostňované budou projekty s horizontem podpory do 3 let.

K hodnocení budou postoupené projekty podané v termínu pro podání projektů a z nich ty, které splňují podmínky této soutěže. Souhrnný list projektuRozpočet projektu se předkládají v 6 vyhotoveních.

 

KONEČNÝ TERMÍN PRO PODÁNÍ PROJEKTŮ

31.5.2024 poštou na adresu sídla nadace

( jako datum podání se hodnotí datum poštovního razítka )

 

HARMONOGRAM A PODMÍNKY UDĚLENÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Ukončení výběrového řízení je organizováno do konce následujícího kalendářního měsíce po datu konečného termínu pro podání projektů, tj. do 30.6.2024. Nadace si vyhrazuje právo tento termín prodloužit.

Výběr projektů pro poskytnutí nadačního příspěvku přísluší správní radě nadace.

Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku se zasílá předkladatelům projektů, které uspěly ve výběrovém řízení, do jednoho měsíce od ukončení výběrového řízení.

První splátka nadačního příspěvku k vybranému projektu se poskytuje do tří měsíců od podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.