POKYNY
PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTU
( PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK )

 

I.  OBSAH PROGRAMOVÉ PODPORY

Nadace rozvoje zdraví (dále jen nadace příp. NRZ) přijala k systémovému naplňování svých veřejně prospěšných cílů vytýčených ve svém statutu dlouhodobá témata Zaměření programové podpory nadačních priorit (dále jen programy nadace), které jsou uvedené v článku II. těchto pokynů.

Cílem programů nadace je motivace občanů a zejména zdravotně rizikových skupin občanů k zdraví prospěšnému životnímu stylu, jakož i motivace okolí zdravotně postižených a starých občanů k vytváření podmínek pro zlepšování jejich zdraví a života vůbec.

Předmětem programů nadace je podpořit na obecní, regionální nebo celostátní úrovni zejména:

Naplňování cílů programů nadace se uskutečňuje finanční podporou vybraných projektů.

Vybrané projekty (dále jen projekty) jsou časově vymezenými, realizačními nástroji uskutečňování programů nadace. Mají výhradně intervenční, ne výzkumný charakter a navrhují je, systémově řeší a realizují především neziskové složky naší společnosti.

Finanční podpora z nadace (dále jen nadační příspěvky, granty) je orientována na projekty efektivně zabezpečující realizaci programů nadace a v rámci nich:

Předpokladem podpory projektu jsou zejména konkrétní, cíleně zaměřená řešení s možností objektivního zhodnocení jimi dosažených efektů, odborná garance realizačních výkonů specialisty v daných oborech a podíl dalších, na řešení zainteresovaných složek na financování projektu.

Úlohou nadačního příspěvku (grantu) je cíleně podnítit a podpořit systémovou iniciativu především neziskových složek společnosti k zahájení, prohloubení nebo rozvinutí činnosti zastřešované projekty tam, kde pro tyto účely dané složky v začátcích realizace projektu nebo přechodně nemají dostatek vlastních finančních prostředků. Přitom se předpokládá a vyžaduje, aby tyto složky organizovaly své aktivity tak, aby po ukončení projektů, tj. za tři až pět let od jejich podání, mohly v dané činnosti pokračovat a tuto zabezpečovat financováním z jiných, nejlépe z vlastních nebo jim podobných, stálých zdrojů.

Výběr projektu pro finanční podporu z nadace se odvíjí především z obsahu a kvality řešení projektem naplňovaného programu nadace, z možného výkonového potenciálu realizátora projektu a v neposlední řadě i z finančních možností nadace. Zabezpečuje se prostřednictvím výběrového řízení organizovaného nadací formou vyhlašování veřejných soutěží o nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví.


II.  TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ NADACÍ PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

Tematické zaměření projektů přihlašovaných do veřejných soutěží o nadační příspěvek, musí přispívat k řešení rozvoje následujících oblastí:


III.  PRAVIDLA PŘIHLAŠOVÁNÍ PROJEKTŮ DO SOUTĚŽE

 1. Vyhlašování veřejné soutěže o nadační příspěvek Nadace rozvoje zdraví se provádí prostřednictvím inzerátů zveřejňovaných na této internetové stránce nadace, tj. www.nrz-no.cz .

 2. Soutěže se mohou účastnit: · spolky, · charitativní organizace, · církevní právnické osoby poskytující zdravotnické nebo sociální služby, · ústavy a obecně prospěšné splečnosti, · základní školy, mateřské školy a obdobné rozpočtové nebo příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí.

 3. Projekty musí splňovat následující podmínky:

  1. tematické zaměření projektu musí vycházet z tematického zaměření nadací podporovaných projektů (viz článek II) nebo jinak výrazně přispívat k řešení problémů v těchto oblastech,

  2. projekt vždy musí obsahovat:

   • základní identifikační data organizace,

   • popis projektem řešených cílů s uvedením jejich řešení,

   • přehled efektů intervence (výsledků cílené činnosti), která je tímto projektem řešená, včetně jejich výchozí úrovně,

   • popis způsobu cyklického vyhodnocování v budoucnu dosažené úrovně efektů intervence,

   • přehled specifických realizačních výkonů předmětu projektu, vyžadujících odborný dohled,

  3. výše finanční spoluúčasti ze všech, na daný účel vyčleněných zdrojů realizátora (bez nadačního příspěvku) musí být u projektů příspěvkových nebo rozpočtových organizací nejméně 50 % z celkových výdajů na každou etapu realizace projektu (totéž se upřednostňuje u víceletých projektů),

  4. maximální délka podpory je 5 let (upřednostňované jsou projekty s délkou podpory 2 až 4 roky),

  5. součástí příloh projektu musí být nejméně:

   • souhrnný list projektu (6x; nenahrazuje projekt, ale je jeho stručným, uceleným souhrnem),

   • rozpočet příjmů a výdajů na projekt včetně oblastí čerpání nadačního příspěvku,

   • základní dokumenty účetní závěrky organizace za dva poslední kalendářní roky (pro podvojné účetnictví - Rozvaha, Výsledovka, Výroční zpráva; pro jednoduché účetnictví - Přehled o majetku a závazcích, Přehled o příjmech a výdajích; vše 1x)

   • čestné prohlášení o zdrojích financování projektu (1x) s uvedením výroku, že v ekonomické části projektu jsou zahrnuté všechny zdroje a prostředky, které organizace na účel řešený projektem obdržela a že její majetek je vyšší než splatné závazky, tj. že organizace není předlužena,

   • čestné prohlášení o charakteru realizačních výkonů předmětu projektu (1x) s uvedením výroku, že tyto výkony nemají charakter specifických realizačních výkonů vyžadujících odborný dohled (viz písm. b) nebo u těch výkonů, které tento charakter mají, uvést kým a jak budou dané výkony zajištěné (v přílohách doložit),

   • statut, stanovy nebo organizační řád organizace (1x kopie),

   • výpis z rejstříku registrujícího organizaci příp. doklad o přidělení IČ (1x kopie),

   • osvědčení o registraci z Finančního úřadu (1x kopie).

 4. Forma zpracování projektu je dána návodným pokynem Jak napsat projekt.

 5. Počet vyhotovení projektu, zasílaného na nadaci, je 1x.

 6. Přihláška projektu včetně příslušného počtu příloh se zasílá - do data konečného termínu oznámeného na inzertních stránkách nadace - poštou na adresu nadace uvedenou v záložce Kontakt.

 7. Jako datum podání přihlášky platí datum podacího razítka pošty.

 8. Do výběrového řízení postupují pouze projekty, které splňují podmínky soutěže uvedené v odst. 2 až 7.


IV.  ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 1. Hodnocení projektů zabezpečuje a provádí správní rada nadace příp. Komise pro hodnocení projektů (dále jen Komise), a to formou Doporučení Komise k hodnoceným projektům, které předkládá správní radě nadace. Ta si v případě potřeb nebo na předchozí podnět Komise může vyžádat k některým projektům odborný posudek od oponentů nezávislých na nadaci.

 2. O udělení, roční výši, dílčích splátkách a zamítnutí příspěvku rozhoduje správní rada nadace.

 3. Rozhodnutí správní rady nadace ve věcech udělení nebo zamítnutí nadačního příspěvku jsou konečná. Právní nárok na poskytnutí nadačního příspěvku není.

 4. S realizátory projektů vybraných k udělení nadačního příspěvku uzavírá ředitel nadace Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.


V.  HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 1. Výběrové řízení je organizováno tak, aby bylo ukončeno do konce následujícího měsíce po datu konečného termínu pro podání projektů. Nadace si vyhrazuje právo tento termín prodloužit.

 2. Návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku se zasílá předkladatelům projektů, které uspěly ve výběrovém řízení, do jednoho měsíce od ukončení výběrového řízení.

 3. První splátka nadačního příspěvku se zasílá na účet předkladatele vyhodnoceného projektu do tří měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Její obvyklá výše je dána poměrným dílem čtvrtletního rozvrhu splátek (individuální dohoda jiného režimu splátek je možná).


VI.  KONTROLA, PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ A FINANČNÍ PODPORA PROJEKTU

 1. Ověřování úrovně plnění projektu (jednotlivých etap realizace projektu) se uskutečňuje dle potřeb nadace kontrolními návštěvami pracovišť realizátora projektu pověřeným zástupcem nadace. O výsledcích kontroly je pořizován zápis, který je součástí průběžného hodnocení projektu.

 2. Průběžné hodnocení projektu se provádí u projektů, jejichž podpora byla schválena na období delší než jeden rok (víceleté projekty). Provádí je Komise na základě · každoroční Průběžné zprávy o plnění příslušné etapy projektu, doložené Vyhodnocením příjmů a výdajů na projekt včetně čerpání nadačního příspěvku, které realizátor projektu zasílá nadaci nejpozději do 28.2. běžného roku za předcházející rok, a na základě · výsledků kontrolních návštěv pracovišť realizátora projektu.

 3. Komise při průběžném hodnocení projektu · ověřuje zejména rozsah a úroveň realizace projektu, čerpání celkových finančních prostředků na projekt a v tom čerpání nadačního příspěvku, · klasifikuje celkovou úroveň plnění projektu a · vydává Doporučení podpory víceletých projektů, v němž správní radě nadace (SR NRZ) navrhuje akceptaci přiznání nadačního příspěvku na daný rok (v plné nebo zkrácené výši) nebo odstoupení od smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

 4. Klasifikace celkové úrovně plnění projektu v hodnoceném období (roce) se provádí známkami:

 5. Opakované přidělení nadačního příspěvku na další etapu víceletého projektu se provádí přednostně a bez povinnosti realizátora (předkladatele) projektu přihlašovat jej znovu v dalších létech realizace.

 6. Odstoupení od smlouvy navrhuje Komise spolu s navrácením částky do té doby vyplaceného nadačního příspěvku, snížené o případný odpočet výdajů (nákladů) již účelně vynaložených na realizaci projektu.

 7. Informace o výsledcích průběžného hodnocení plnění projektů předkládá správní radě nadace předseda Komise.


VII.  UZAVŘENÍ PROJEKTU

 1. Projekt končí · sjednanou dobou, na kterou byl projekt uzavřen, · dohodou smluvních stran nebo · odstoupením od smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.

 2. Odstoupit od smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku má právo každá ze smluvních stran. Na straně nadace je toto navíc povinností v případech, že projekt v hodnoceném roce nebyl a dlouhodobě ani nebude plněn.

 3. Projekt se ze strany realizátora projektu uzavírá Závěrečnou zprávou o plnění projektu. Její součástí je Vyhodnocení příjmů a výdajů na projekt včetně přehledu čerpání nadačního příspěvku, který se zpracovává v podrobnosti rozpočtu celkových příjmů a výdajů na projekt a z toho nadačního příspěvku. Závěrečnou zprávu včetně Vyhodnocení P&V zasílá realizátor projektu nadaci do dvou měsíců po ukončení projektu.

 4. Nevyčerpaný nadační příspěvek je realizátor projektu povinen odeslat na účet nadace v termínu odeslání závěrečné zprávy, tj. do dvou měsíců po ukončení projektu.

 5. Závěrečné hodnocení projektu provádí Komise na základě Závěrečné zprávy a Vyhodnocení P&V od realizátora projektu a dokumentace nadace o průběžném plnění projektu, přičemž

 6. Informaci o výsledcích závěrečného hodnocení plnění projektů předkládá správní radě nadace předseda Komise.


VIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Projekty zaslané do soutěže se jejich odesílatelům nevracejí, a to ani v případech, že nepostoupily do výběrového řízení nebo v něm neuspěly.

 2. Výjimky z těchto pokynů, vyjma dovolávání se změn rozhodnutí uvedených v článku IV odst. 3, je možné uplatnit formou žádosti odesílatele adresované nadaci. O jejich vyřízení rozhoduje správní rada nadace.