PRAVIDLA
PRO  POSKYTOVÁNÍ  NADAČNÍCH  PŘÍSPĚVKŮ

( G R A N T O V Á   P R A V I D L A )

 


 1. Nadačním příspěvkem se rozumí poskytnutí finančních nebo materiálních prostředků z ostatního majetku nadace dále vyjmenované právnické nebo fyzické osobě v rámci naplňování veřejně prospěšných cílů nadace a v souladu s následujícími ustanoveními.

  Nadační příspěvky lze poskytnout poze těmto právnickým osobám: spolky (dříve občanská sdružení), ústavy, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace veřejnoprávních institucí (základní školy, mateřské škola, nemocnice apod.), veřejnoprávní vysoké školy a evidované církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.

  Nadační příspěvky nelze poskytnout fyzickým osobám - podnikatelům, právnickým osobám založeným za účelem podnikání, politickým stranám a politickým hnutím, společenství vlastníků jednotek, církvím a náboženským společnostem, církevním právnickým osobám vyjma evidovaných církevních právnických osob poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby, státu, jednotkám územní samosprávy, právnickým osobám veřejného práva vyjma příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol a všeobecně právnickým osobám, na jejichž rozhodování nebo činnost mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady, členové dozorčí rady (revizor) nebo vedoucí zaměstnanci nadace a osoby těmto vyjmenovaným blízké, s výjimkou uvedenou v odst. 12.
   
 2. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace.
   
 3. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, kterou nadace může uzavřít s příjemcem příspěvku až po splnění všech náležitostí potřebných k jejímu uzavření (viz následující) včetně schválení příspěvku správní radou nadace.
   
 4. Nadační příspěvky lze poskytnout ve třech formách, a to jako:
  • programové nadační příspěvky (granty),
  • cílené nadační příspěvky,
  • osobní nadační příspěvky.
   
 5. Programové nadační příspěvky (granty) se poskytují k podpoře realizace nadací vybraných, dlouhodobějších projektů třetích osob, reagujících na nadací vyhlašované grantové programy.
   
 6. Cílené nadační příspěvky se poskytují k podpoře realizace ostatních, nadací akceptovaných projektů třetích osob a v rámci obecné humanitární pomoci odsouhlasené správní radou nadace.
   
 7. Osobní nadační příspěvky se poskytují k přímé podpoře obnovy, ochrany a upevňování zdraví jednotlivých fyzických osob nebo v rámci sociální pomoci jednotlivým osobám, a to na základě jejich písemné žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku.
   
 8. Projekt, na nějž je poskytován nadační příspěvek, musí u programových a cílených nadačních příspěvků alespoň ve stručnosti obsahovat:
  • představení organizace (příjemce příspěvku),
  • popis problému,
  • konkretizace cíle, kterého má být dosaženo,
  • specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný,
  • rozpočet projektu (jeho formulář lze stáhnout na této internetové stránce, tj. www.nrz-no.cz),
  • návrh očekávané pomoci (věcný obsah a výši finanční částky),
  • harmonogram realizace jednotlivých etap projektu,
  • návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu,
  • návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací,
   a musí být doložen:
  • souhrnným listem projektu (jeho formulář lze stáhnout na této internetové stránce, tj. www.nrz-no.cz),
  • prohlášením statutárního orgánu organizace o projednání projektu a souhlasu s jeho realizací,
  • kopii statutu nebo stanov atp. organizace,
  • kopii dokladu o přidělení IČ.

   Žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu.

 9. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku do 25.000 Kč včetně, souhrnným listem projektu, v němž se šířeji rozvede zejména předmět řešení projektu (část C bod 1.).
   
 10. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí obsahovat:
  • alespoň stručný popis problému a kvantifikaci očekávané pomoci,
  • v případě následného požadavku nadace prohlášení o sociální potřebnosti příspěvku.
   
 11. Příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami stanovenými nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Jinak je povinen tento příspěvek vrátit nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho hodnotu v penězích, a to ve lhůtě sjednané s nadací.
   
 12. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být osoba, která je členem orgánu nadace nebo členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, které se poskytují nadační příspěvky nebo která je zaměstnancem nadace, ani osoba jim blízká, ledaže pro to mluví důvody hodné zvláštního zřetele (podpora pořízení ozdravných prostředků a aktivit pro posléze zdravotně potřebné, v tomto odstavci vyjmenované osoby, které by jinak spadaly do okruhu možných příjemců nadačního příspěvku) a tyto důvody byly s kladným výsledkem projednány s dozorčí radou (revizorem) nadace.
   
   

(Tato pravidla jsou obsahem článku VI statutu nadace.)

 

Přílohy ke stažení
viz záložka Soubory ke stažení